Algemene Voorwaarden & Privacyverklaring


1. Definities:

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder;

Opdrachtnemer: Crystal Angels, namens wie de therapeut/coach/healer/trainer diensten op het gebied van coaching, training, hypnotherapie, consulten, spirituele reizen of evenementen en aanverwante werkzaamheden aanbiedt, onder toepassing van deze Algemene Voorwaarden.

Opdrachtgever: De natuurlijke- of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van hypnotherapie- en andere consulten, coaching, healing, training, spirituele reizen of evenementen en aanverwante werkzaamheden. Ook te noemen "cliënt" of "deelnemer".

Aanbod/diensten: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is verstrekt of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met, de opdracht. E.e.a. in de ruimste zin des woords.

Inschrijven: Het door Opdrachtgever kenbaar maken dat een of meerdere diensten door Opdrachtgever worden afgenomen bij de Opdrachtnemer. Hiertoe wordt door Opdrachtgever een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier verstrekt aan Opdrachtnemer.

Therapeut/Coach/Healer/Trainer: De natuurlijke- of rechtspersoon die op verzoek van Opdrachtnemer de door Opdrachtgever verstrekte opdracht uitvoert.

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van de Opdrachtegever.

Privacyverklaring: Hierin wordt aangegeven welke (persoons)gegevens Crystal Angels verzamelt en gebruikt en met welk doel.

2. Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten waarbij door opdrachtnemer- in het kader van zijn beroep- diensten worden aangeboden en/of geleverd. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere overeenkomst waarbij voor de uitvoering door Opdrachtnemer derden worden betrokken.

 

Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen.

Eventuele Inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij Opdrachtnemer deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en Opdrachtnemer treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

3. De uitvoering van de overeenkomst
De Opdrachtnemer spant zich in om de door Opdrachtgever afgenomen dienst(en) zorgvuldig uit te voeren, de belangen van de Opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de Opdrachtgever bruikbaar resultaat, zoals van een redelijk en professioneel handelende Opdrachtnemer kan en mag worden verwacht.

Opdrachtgever doet al datgene wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een juiste levering van de afgenomen dienst(en) door de Opdrachtnemer mogelijk te maken; zoals o.a. het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens en/of informatie, waarvan Opdrachtnemer aangeeft of waarvan de Opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.

De volledige inhoud van de Algemene Voorwaarden, kun je kosteloos opvragen via: natasja.crystalangels@gmail.com.